O Towarzystwie

Towarzystwo Miłośników Rudzicy uzyskało osobowość prawną 23 maja 2003r. W styczniu jednak zebrała się grupka osób zainteresowana stworzeniem towarzystwa, a pierwsze zebranie organizacyjne odbyło się 24 stycznia tegoż roku. Na tym spotkaniu wybrano komisję statutową, która opracowała statut i przedłożyła go do zatwierdzenia w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 9 maja 2003 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miłośników Rudzicy. Stowarzyszenie liczyło 30 osób. Wszyscy oni złożyli pisemne deklaracje członkowskie i wpłacili wpisowe w wysokości 10 zł. Na Walnym Zgromadzeniu ustalono wysokość składki członkowskiej: dla pracujących, emerytów i rencistów 2 zł miesięcznie; dla studentów i uczniów 1 zł miesięcznie. Na tym zebraniu wybrano również Zarząd TMR.

W bezpośrednich wyborach prezesem została mgr Teresa Marekwica.

Jej zastępcami zostali:

 • mgr Zygmunt Gawlas
 • pan Henryk Skrzyżala

W skład Zarządu weszli:

 • mgr Jolanta Tomik - sekretarz
 • mgr Maria Szkorupa - skarbnik
 • inż. Artur Feruga - członek
 • mgr Stanisław Feruga - członek

Komisję Rewizyjna:

 • Jadwiga Szkorupa - przew.
 • mgr Maria Malchar - członek
 • mgr Marcin Gawlas - członek

Siedzibą TMR jest Gminny Ośrodek Kultury w Rudzicy.

Na tym zebraniu zatwierdzono również pieczątki Towarzystwa, które zostały wykonane po ostatecznym zatwierdzeniu Statutu w Sądzie oraz przyznaniu NIP-u i Regonu. Na pierwszym zebraniu Zarządu ustalono plan działania ze wskazaniem miejsca i częstotliwości spotkań. Obecnie TMR liczy 70 członków i Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym Rudzicy zgodnie z przyjętym Statusem. Oto jego treść:(lub hiperłącze do osobnej zakładki) Członkami TMR są również: znany poeta p. Juliusz Wątroba, artysta plastyk Florian Kohut, poetka ludowa p. Helena Miklar, która napisała Hymn Towarzystwa śpiewany na wszystkich imprezach kulturalnych.

Działalność TMR zgodnie ze statutem skupia się wokół następujących zagadnień:

 1. Ochrona tradycji, dorobku kulturalnego i materialnego Rudzicy, mającego wartość historyczną.
 2. Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu podniesienie atrakcyjności turystycznej oraz pogłębianie więzi społecznych w Rudzicy.
 3. Promocja osiągnięć artystycznych mieszkańców Rudzicy.
 4. Działalność wydawnicza.

W trakcie naszej dotychczasowej działalności tj. od 2003 roku zorganizowaliśmy imprezy. Oto krótkie kalendarium wydarzeń TMR.

Tradycją stały się Biesiady Śpiewacze z okazji Święta Niepodległości (zawsze sobota po 11 listopada ). Bierze w niej udział ok. 150 uczestników z Rudzicy, okolicy i nie tylko. Dużą popularnością cieszą się także "Wieczory Świętojańskie" organizowane na "Ranczo" Olgi i Jana Koniorów. Te biesiadne spotkania łączymy z dawną tradycją topienia wianków. Dużą imprezą o zasięgu powiatowym było zorganizowanie w kwietniu 2005 r. " I Powiatowego Forum Towarzystw, Miłośników, Przyjaciół Swoich Miejscowości" połączone z wystawą dorobku artystycznego rudzickich twórców, w tym również zaprezentowaliśmy nasze dziedzictwo kulinarne. Na organizację Forum uzyskaliśmy dotacje ze Starostwa oraz Urzędu Gminy. Wystawę mogli oglądnąć również mieszkańcy Rudzicy. Była to niezwykle udana impreza o czym świadczą wpisy do Kroniki TMR. Ta Kronika Pamiątkowa towarzyszy nam od pierwszych kroków naszego Towarzystwa. Jest żywym zapisem tego co było i tego co w danym czasie się dzieje. Tradycją stały się już wpisy dokonywane przez uczestników naszych spotkań czy imprez, gdzie chętnie składają swoje myśli, życzenia a nawet pomysły.(zdj. Kroniki Pamiątkowej). Oprócz Kroniki założyliśmy Księgę ludzi zasłużonych dla Rudzicy, w której znajdują się ludzie którzy oddali jakąś część swojego życia, swoich działań naszej miejscowości i rudzickiej społeczności. W październiku 2005 roku dla upamiętnienia naszego Rodaka ufundowaliśmy do naszego kościoła parafialnego witraż przedstawiający Jana Pawła Wielkiego. Witraż sfinansowany został z dobrowolnych składek członków oraz pozyskanych sponsorów, sympatyków Towarzystwa. W najbliższym czasie pragniemy wydać pierwszy tomik poezji w języku gwarowym naszej członkini p. Heleny Miklar. W przygotowaniu jest także opracowanie pt.:" Poczet proboszczów, wikarych, księży i sióstr zakonnych parafii Rudzica". Plany nasze są bardzo bogate i różnorodne. O nowych przedsięwzięciach będziemy informowali na naszej stronie.

Opracowała Teresa Marekwica