Historia pomnika w Rudzicy

W centrum Rudzicy k/probostwa stoi pomnik wybudowany w 15 rocznicę zakończenia I wojny światowej.
Niewielu mieszkańców pamięta, że pomnik ufundowali weterani wojenni, wdowy po poległych oraz członków Akcji Katolickiej przy wielkim wsparciu ówczesnego Zacnego Proboszcza śp. Ferdynanda Niemca.

On to odstąpił fragment farskiego ogrodu przy probostwie, na którym postawiono pomnik. Na pomniku był napis:

„Poległym wieczna chwała w niebie Wdzięczne wspomnienie na ziemi.”

Umieszczone były również 4 tablice z nazwiskami poległych – dwie z mieszkańcami Rudzicy, jedna z Iłownicy i jedna z mieszkańcami Landeka (łącznie 34 nazwiska).

W latach 50-tych XX w. komuniści zasłonili pierwotny napis czarną tablicą, na której do dziś można przeczytać:

„Na cześć poległym bohaterom o wolność i demokrację.”

W maju 2005 r. na Walnym Zebraniu TMR jednogłośnie podjęło uchwałę o rekonstrukcji pomnika. Zaczęto poszukiwania informacji na temat pomnika (zwłaszcza nazwisk), aby w 2008 r. w 90 rocznicę odzyskania niepodległości zrekonstruować pomnik i przywrócić mu pierwotny wygląd. W tym celu szukano informacji w:

  • Archiwum w Bielsku-Białej
  • IPN w Katowicach
  • Rada Ochrony Pomników w Warszawie
  • Rada Ochrony Walk i Męczeństwa w Warszawie
  • Ambasada Austrii w Warszawie
  • Archiwum z I wojny światowej w Wiedniu
  • Wojewódzki Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Katowicach

Kiedy zdobyło prawie wszystkie informacje oprócz dwóch nazwisk, które aktualnie szukam nam Archiwum we Wiedniu dzięki życzliwości polskiego proboszcza w Austrii ks. Seweryna Klimka.

11 lutego br. skierowano pismo do Pana Wójta.
U Pana Wójta była Prezes TMR i wiceprezes Henryk Skrzyżala. Pan Wójt wyraził uznanie dla naszej pracy, przychylił się do propozycji gminnych obchodów w Rudzicy i nawet obiecał pokryć koszt rekonstrukcji z budżetu gminy. Pan Wójt skierował pismo do Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Otrzymana odpowiedź wyraźnie sugeruje, że „inicjatywa TMR zasługuje na poparcie”.

Następnie 30 kwietnia br. wystąpiono z pismem do Pana Przew. Rady Gminy Jerzego Czudka z prośbą, aby Rada Gminy podjęła stosowną uchwałę zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawa o samorządzie gminnym.
Prosiliśmy również, aby nas zawiadomiono o sesji, na której będzie podejmowana uchwała. O sesji nas nie zawiadomiono. Wieczorem, dzień przed sesją 30 czerwca br. radny spoza Rudzicy zadzwonił z zapytaniem, kto uzgadniał z nami napis na pomnik. Od niego dowiedzieliśmy się o dacie sesji. Udaliśmy się na sesję, gdzie zostało odczytane pismo ks. Proboszcza, natomiast naszych pism nie przeczytano. Przedstawiliśmy Wysokiej Radzie nasze stanowisko, że chcemy przywrócić pomnikowi pierwotny wygląd, a nie kolejny raz zakłamywać historię. Rada Gminy nie podjęła stosownej, uchwały i sprawę odłożyła.
7 października zaproszono Zarząd TMR na spotkanie Rady Sołeckiej, w której uczestniczył również ks. Proboszcz, Pan Wójt, przew. Rady Gminy Pan Jerzy Czudek, dyr ZSP p. Alicja Radgowska, dyr Gimnazjum p. Jan Borowski, zarząd OSP w Rudzicy.
Przedstawiono zebranym pismo TMR oraz pismo ks. Proboszcza. Po dyskusji zarządzono głosowanie, którego wynik był do przewidzenia. Za rekonstrukcją był Zarząd Towarzystwa i jeden członek Rady Sołeckiej pozostali głosowali za propozycją ks. Proboszcza. Uważamy, ze to gremium nie było reprezentatywne, bo nie byli przedstawiciele wszystkich organizacji działających w naszej wsi, a poza tym charakter ustawodawczy ma tylko zebranie wiejskie. Jeżeli zaś chodzi o rekonstrukcję pomnika uchwałę może podjąć tylko Rada Gminy.

Obecnie Zarząd TMR wystąpił z pismem do ministra Pana Andrzeja Przewoźnika w Warszawie o zajęcie stanowiska i właściwą opinię w powyższej sprawie.

Ubolewamy, że tyle energii i czasu musimy tracić w tak oczywistej sprawie, że nie mamy wsparcia ze strony Władz Samorządowych, która naszym zdaniem również winna stać po stronie prawdy historycznej.

Towarzystwo Miłośników Rudzicy

43-394 Rudzica 124
NIP 937 23 89 708
REGON 072864457

Mapa Rudzicy

Towarzystwo Miłośników Rudzicy © 2021. All Rights Reserved.

Developed by DOT.Creativity