Statut Towarzystwa Miłośników Rudzicy

Art. 1
Stowarzyszenie pod nazwą „Towarzystwo Miłośników Rudzicy”, zwane dalej w skrócie „Towarzystwem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem skupiającym miłośników Rudzicy i okolicy.

Art. 2
Siedzibą Towarzystwa jest sołectwo Rudzica.

Art. 3
Towarzystwo działa na podstawie przepisów obowiązującego prawa – ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

Art. 4
Towarzystwo swoim działaniem obejmuje obszar całej Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, stosownie do obowiązującego prawa wewnętrznego, jak i międzynarodowego.

Art. 5
Towarzystwo może być członkiem krajowych jak i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.

Art. 6
Czas trwania Towarzystwa nie jest ograniczony.

Art. 7
Towarzystwo posiada logo i używa pieczęci. Wzór logo i pieczęci ustala zarząd, a zatwierdza Walne Zebranie.

Art. 8
Członkowie nie czerpią w ramach swojej działalności w Towarzystwie żadnych korzyści materialnych – działają społecznie.

Art. 9
Towarzystwo może zatrudnić pracowników lub zlecić poszczególne zadania dla realizacji jego statutowych celów.

Art. 10

Celem Towarzystwa jest:

– ochrona tradycji, historii, dorobku kulturalnego i materialnego Rudzicy, mającego wartość historyczną,

– inicjowanie przedsięwzięć mających na celu podniesienie atrakcyjności turystycznej oraz pogłębienie więzi społecznych w Rudzicy,

– pomoc w rozwoju zainteresowań kulturalnych, sportowych i twórczości artystycznej mieszkańców Rudzicy,

– promocja osiągnięć artystycznych mieszkańców Rudzicy,

– wspieranie młodzieży wybitnie uzdolnionej.

Art. 11


Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

– działalność wydawniczą i promocyjną,

– zbieranie informacji o tradycji, historii i kulturze Rudzicy,

– organizowanie wystaw obrazujących dorobek i osiągnięcia lokalnej społeczności,

– urządzanie imprez kulturalnych i turystycznych,
organizowanie zebrań oraz spotkań,

– tworzenie zespołów zainteresowań,
działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji,

– prowadzenie działalności integrującej członków Towarzystwa poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.

Art. 12
1. Członkowie dzielą się na:
– zwyczajnych,
– wspierających,
– honorowych,
– kandydatów.
2. W sprawach przyjmowania członków organem właściwym jest Zarząd, który podejmuje decyzję o przyjęciu na pisemny wniosek zainteresowanego, większością głosów w drodze uchwały.
3. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, a także nie mający zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych w ustawie powołanej w art. 1.
– wymogiem jest wypełnienie deklaracji członkowskiej i uiszczenie wpisowego w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie,
– członkowie zwyczajni posiadają wszystkie prawa i obowiązki członkowskie,
4.  Członkami wspierającymi mogą zostać osoby fizyczne, lub prawne popierające statutowe cele Towarzystwa.
– uzyskanie członkostwa wymaga wystosowania do Zarządu pisemnego oświadczenia woli,
w takim samym trybie następuję ustanie członkostwa wspierającego,
formę i rodzaj wspierania Towarzystwa ustalają członkowie wspierający z Zarządem,
– członkowie wspierający posiadają wszystkie prawa i obowiązki członkowskie z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
– Członkiem honorowym mogą być osoby, które w znaczący sposób przyczyniły się do rozwoju idei propagowanych przez Towarzystwo, lub w inny szczególny sposób je wspierały.
– nadanie godności lub cofnięcie członkostwa honorowego następuje po podjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu, lub członków Towarzystwa,
– członek honorowy posiada wszelkie uprawnienia członka zwyczajnego, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego,
– członek honorowy posiada te same obowiązki co członek zwyczajny, jednakże nie jest zobowiązany do opłacania składek,
posiada również prawo uczestnictwa w obradach Zarządu z głosem doradczym.
5. Kandydatem może zostać osoba, która nie ukończyła 18 lat za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
– staż kandydacki trwa do momentu ukończenia przez nią 18-tego roku życia,
– kandydat posiada wszystkie prawa i obowiązki członkowskie za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego


Art. 13
Członkowie zwyczajni mają prawo:

– biernego i czynnego udziału w wyborach do władz Towarzystwa,
– zgłaszania wniosków, inicjatyw dotyczących działalności Towarzystwa,
– posiadać legitymację Towarzystwa i nosić odznaki Towarzystwa,
– uczestnictwa w Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym,
otrzymywanie informacji dotyczących działalności Towarzystwa.


Art. 14
Członkowie zwyczajni zobowiązani są:

– swoją postawą i działaniami przyczyniać się do realizacji celów statutowych,
dbać o jego dobre imię,
– brać czynny udział w pracach Towarzystwa,
– uczestniczyć w obradach Walnego Zebrania,
– przestrzegać postanowień niniejszego statutu i uchwał władz Towarzystwa,
– opłacać składki członkowskie.

Art. 15

Ustanie członkostwa następuje na skutek:

– rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań wobec Towarzystwa,
– śmierci członka,
– wykluczenia członka na wniosek Zarządu przez Walne Zebranie za:
  – naruszenie postanowień Statutu, uchwał władz, lub działania na szkodę Towarzystwa,
  – długotrwałe, nieusprawiedliwione zaprzestanie udziału w pracach Towarzystwa,
  – zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez okres 1 roku,
  – utratę praw publicznych w wyniku prawomocnej decyzji sądu.


Art. 16
Wniosek Zarządu o wykluczeniu członka powinien być poprzedzony pismem do zainteresowanego określającym szczegółowo rodzaj stawianego zarzutu.

 

Art. 17
Władzami Towarzystwa są:

– Walne Zebranie,
– Zarząd,
– Komisja Rewizyjna.

Art. 18
Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji członków władz Towarzystwa, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba dokooptowanych nie może być większa od 50 procent liczby członków z wyboru.

Art. 19
Uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

Art. 20
Walne Zebranie jest najwyższą władzą Towarzystwa.
– Prawo uczestnictwa w Walnym Zebraniu przysługuje wszystkim członkom.
– Walne Zebranie zbiera się co najmniej raz do roku.
– Walne Zebranie może być zwołane w trybie nadzwyczajnym, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków najpóźniej w terminie 3 miesięcy od dnia zgłoszenia wniosku. Obraduje ono wyłącznie nad sprawami dla rozpatrzenia których zostało zwołane,
– Walne Zebranie jest władne do podejmowania decyzji, ważnych uchwał przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych. W przypadku braku wymaganego quorum, Walne Zebranie może odbyć się w innym terminie, ale nie wcześniej niż pół godziny od upływu pierwszego terminu. W drugim terminie Walne Zebranie odbywa się bez względu na liczbę obecnych członków, a uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
– Termin, miejsce i porządek Walnego Zebrania ustala Zarząd i zawiadamia członków nie później niż na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zebrania.
– Zarząd jest zobowiązany do powiadomienia członków Towarzystwa o miejscu i terminie obrad, w sposób najbardziej skuteczny.
– Uchwały Walnego Zebrania są podejmowane zwykłą większością głosów.
– Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos stanowiący.
– Odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Towarzystwa, wymaga zwykłej większości głosów. W zebraniu musi brać udział większość kwalifikowana uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie.
– Głosowanie na posiedzeniach Walnego Zebrania odbywa się jawnie, lub zostaje utajnione na życzenie 1/3 uprawnionych do głosowania.
– Do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania należy:
  – wybór i odwoływanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
  – ustalanie kierunków rozwoju i działalności Towarzystwa,
  – uchwalanie zmian statutu,
  – uchwalanie regulaminów pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
  – podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych struktur prawno-organizacyjnych,
  – podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania i przekazania jego majątku,
  – podejmowania uchwał w sprawie wykluczenia członków,
  – nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
  – uchwalenia wysokości składek i zasad płacenia,
  – rozpatrywania sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, oraz zatwierdzanie bilansów rocznych,
  – uchwalanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  – upoważnienie Zarządu do zaciągania zobowiązań finansowych.

Art. 21
– Zarząd kieruje bieżącą pracą Towarzystwa, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem.
– Zarząd składa się z 7 członków: Prezesa, dwóch wiceprezesów, skarbnika, sekretarza i dwóch innych członków Zarządu.
– Walne Zebranie wybiera członków Zarządu, którzy na pierwszym zebraniu po wyborach wybierają z pośród siebie dwóch wiceprezesów, skarbnika i sekretarza, natomiast Prezes Towarzystwa jest wybierany bezpośrednio przez Walne Zebranie.
– Kompetencją związane z piastowaniem poszczególnych funkcji w Zarządzie określać będzie regulamin Towarzystwa uchwalony przez Walne Zebranie.
– Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
– Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
– Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes i odbywa się ono nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.
– W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej i zaproszeni goście z głosem doradczym.
– Prawo podpisu w imieniu Zarządu przysługuję Prezesowi, lub innym upoważnionym przez Prezesa członkom Zarządu.
– Posiedzeniem i pracą Zarządu kieruje Prezes. W razie jego nieobecności, jeden z wiceprezesów.
– Posiedzenie Zarządu prowadzone są w obecności co najmniej połowy członków Zarządu, decyzje zapadają zwykłą większością głosów. W razie równowagi głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.
– Zarząd może upoważnić członka Zarządu do jednoosobowego wystąpienia w jego imieniu.
– Do Zarządu należą wszystkie uchwały nie zastrzeżone dla innych władz Towarzystwa.
– Ustępujący członkowie Zarządu mogą być wybierani ponownie.
– Do zakresu działań Zarządu należy:
  – kierowanie działalnością Towarzystwa,
  – reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
  – określanie szczegółowych kierunków działania,
  – ustalanie budżetu i preliminarzy finansowych,
  – zarządzanie majątkiem Towarzystwa,
  – podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
  – zwoływanie Walnego Zebrania,
  – sporządzanie bilansu i sprawozdania ze swej działalności.

Art. 22
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Towarzystwa.
2. Komisja Rewizyjna liczy 3 członków, jest wybierana na okres 4 lat.
3. Działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.
4. Do Komisji Rewizyjnej nie mogą kandydować członkowie Zarządu.
5. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
6. Ustępujący członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być wybierani ponownie.
7. Do wyłącznych kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
– przeprowadzenie okresowych kontroli zgodności uchwał Zarządu z obowiązującym prawem, statutem, uchwałami Walnego Zebrania i wewnętrznymi regulaminami Towarzystwa,
– przynajmniej raz w roku kontrola działalności finansowej,
– występowanie w oparciu o ustalenia kontroli z wnioskami i zapytaniami do Zarządu,
– rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków dotyczących naruszenia statutu, regulaminów i uchwał Zarządu,
– dokonywanie oceny działalności statutowej, finansowej i gospodarczej Towarzystwa,
Art. 22
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Towarzystwa.
2. Komisja Rewizyjna liczy 3 członków, jest wybierana na okres 4 lat.
3. Działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Walne Zebranie.
4. Do Komisji Rewizyjnej nie mogą kandydować członkowie Zarządu.
5. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
6. Ustępujący członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być wybierani ponownie.
7. Do wyłącznych kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
   – przeprowadzenie okresowych kontroli zgodności uchwał Zarządu z obowiązującym prawem, statutem, uchwałami Walnego Zebrania i wewnętrznymi regulaminami Towarzystwa,
   – przynajmniej raz w roku kontrola działalności finansowej,
   – występowanie w oparciu o ustalenia kontroli z wnioskami i zapytaniami do Zarządu,
   – rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków dotyczących naruszenia statutu, regulaminów i uchwał Zarządu,
   – dokonywanie oceny działalności statutowej, finansowej i gospodarczej Towarzystwa,
   – występowanie na Walnym Zebraniu z wnioskiem dotyczącym uchwalenia absolutorium ustępującemu Zarządowi. Występowanie na Walnym     Zebraniu z wnioskiem dotyczącym uchwalenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Art. 23
1. Na majątek Towarzystwa składają się:
   – wpływy ze składek członkowskich i wpisowego,
   – darowizny, spadki, subwencje, zapisy i dotacje,
   – dochody z działalności statutowej, ofiarności publicznej,
   – dochody z prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Fundusze przeznaczone są na realizację celów statutowych.
Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach.
Art. 24
Do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes lub Wiceprezes wraz z innym członkiem Zarządu po uprzednim podjęciu uchwały przez Zarząd dotyczącej danej sprawy. Do reprezentowania Towarzystwa w sprawach majątkowych i niemajątkowych upoważniony jest Prezes lub Wiceprezes wraz z drugim członkiem Zarządu.

Art. 26
1. Uchwały w sprawie zmian w statucie podejmuje Walne Zebranie, zwykłą większością głosów. Każda zmiana w Statucie wymaga zgody władzy rejestrującej.
2. Wszelkie nieuregulowane w statucie i regulaminach zagadnienia tymczasowo rozstrzygać będzie Zarząd, który swoje regulacje powinien przedłożyć do akceptacji najbliższemu Walnemu Zebraniu.

Podpisy Komitetu Założycielskiego:
1. Teresa Marekwica
2. Jan Borowski
3. Marcin Gawlas
4. Czesław Machalica
5. Henryk Skrzyżala

Statut opracowany przez Komitet Założycielski został przyjęty w dniu 07.02.2003r.
Poprawki naniesione w Rozdziale V art. 18 i Rozdziale VI art. 24 przyjęto w dniu 09.05.2003r.

Rudzica dnia 09.05.2003r

Towarzystwo Miłośników Rudzicy

43-394 Rudzica 124
NIP 937 23 89 708
REGON 072864457

Mapa Rudzicy

Towarzystwo Miłośników Rudzicy © 2021. All Rights Reserved.

Developed by DOT.Creativity